ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Μέρος Δεύτερο, Άρθρο 4, παράγραφος 5
«Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Αβίαστο συμπέρασμα: Όλοι οι έμμεσοι φόροι (οι φόροι κατανάλωσης, χρήσης, δηλαδή) είναι αντισυνταγματικοί.
Για να ήταν συνταγματικοί θα έπρεπε να λέει: «ανάλογα με τις ΑΝΑΓΚΕΣ τους».
Και μη νομίσετε ότι από ...λάθος δεν τό ψήφισαν έτσι. Από σκοπού, για να μάς κοροϊδεύουν..., δεν τό ψήφισαν έτσι!
Εμείς όμως μπορούμε να τήν εκμεταλλευτούμε αυτή τους την απάτη στον αγώνα μας ενάντια στην αντικοινωνική πρακτική των "χαρατσιών", των "κεφαλικών", των έμμεσων φόρων.

26.5.13

Πολυχαράτσωμα και στην "Εγνατία" :
Από 5 σταθμούς διοδίων θα βάλουν 21 !!!

Ο απο-φασισμένος κ. Σαμαράς και η τρικομματική του με τους «σοσιαλιστές» Βενιζέλο και Κουβέλη, ετοιμάζουν νέο πολυ-χαράτσωμα: Τους 5 σταθμούς χαρατσιού που υπάρχουν τώρα στην "Εγνατία" θα τους κάνουν -κρατηθείτε!- εικοσιένα (21)...
Προς 3 (τρία) «στρογγυλά» ευρά έκαστος (για τα Ι.Χ.). Για να μη παιδεύονται οι κακόμοιροι οι υπάλληλοι να δίνουν ψιλά...
Οπότε από Ηγουμενίτσα μέχρι Αλεξανδρούπολη η χρέωση, μόνον για διόδια, θα είναι 63 (εξηντατρία) ευρά...
Εμείς οι Γιαννιώτες θα πληρώνουμε ...μόνον 60 (εξήντα)... οι τυχεράκηδες...

Και βέβαια θα την ιδιωτικοποιήσουν, δηλαδή θα την ξεπουλήσουν, και την "Εγνατία"... Διότι το να στήσεις καμμιά εκατοστή υπαλλήλους να κόβουν χαρτάκια είναι πολύ δύσκολη δουλειά και δεν μπορεί να την κάνει το «ανίκανο» κράτος...
Δεν ντρέπονται καθόλου, τα καθήκια!

27.3.12

Από «απλές» αποικιοκρατικές
πάνε να τις κάνουν καθαρά ...δουλοκτητικές
τις "συμβάσεις παραχώρησης" δημόσιων δρόμων

Από τα diodiastop μεταφέρουμε:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ (νομοσχέδιο) ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ! 
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 143 απαγορεύεται και τιμωρείται η καθʼοιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων και η παρεμπόδιση της λειτουργίας των σταθμών διοδίων με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να μη γεννώνται υποχρεώσεις αποζημίωσης του Δημοσίου προς τους παραχωρησιούχους. Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να περιοριστούν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου για καταβολή αποζημιώσεων προς τους παραχωρησιούχους σε περιπτώσεις κινητοποιήσεων σε σταθμούς διοδίων ή σε αυτοκινητοδρόμους. 
Ως γνωστό το Δημόσιο θα πρέπει όπως προκύπτει από τις υπογραφείσες στη Βουλή συμβάσεις παραχώρησης να εξασφαλίζει στους παραχωρησιούχους την αδιατάρακτη άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης των έργων παραχώρησης. 
Στο πλαίσιο αυτό όσοι καταλαμβάνουν σταθμούς διοδίων, μέρος ή ολόκληρο το οδόστρωμα, θα τιμωρούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών με φυλάκιση από τρεις (αν η πράξη τελέστηκε με πρόθεση) έως έξι μήνες (αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια), όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 292 του ποινικού κώδικα. 

Θα αφαιρούνται οι πινακίδες ειδικών κατηγοριών οχημάτων, όπως και η άδεια του οδηγού τους.


Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, θα δίνεται η δυνατότητα διαπίστωσης παραβάσεων στους οδικούς άξονες μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων. 

Όσον αφορά το τίμημα, το Δημόσιο -από την στιγμή έναρξης ισχύος του πολυνομοσχεδίου- θα μπορεί να εφαρμόζει κατά την κατασκευαστική περίοδο ενός οδικού άξονα την πολιτική διοδίων που εκάστοτε κρίνει πρόσφορη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται στους χρήστες. Αυτό είτε σε συμφωνία με τους παραχωρησιούχους, είτε ύστερα από μονομερή απόφασή του, αλλά με την υποχρέωση να καταβάλλει σε αυτή την περίπτωση αποζημίωση στις παραχωρησιούχους κοινοπραξίες. 

Επίσης, εάν κριθεί απαραίτητο, το Δημόσιο θα μπορεί να ελαφρύνει κάποιες κατηγορίες χρηστών. 


Παράλληλα, το Δημόσιο θα μπορεί να διαμορφώνει την τιμή διοδίων μέχρι το ύψος του ανωτάτου ορίου διοδίων τελών που προβλέπει η οικεία σύμβαση παραχώρησης. Στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να μειώνονται οι αποζημιωτικές υποχρεώσεις του Δημοσίου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συμβάσεις παραχώρησης. 

Τι συμβαίνει στην περίπτωση των αξόνων οι οποίοι αν και είναι ημιτελείς, οι χρήστες αυτών υποχρεούνται να καταβάλλουν διόδια; 


Το πολυνομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα παράδοσης εκ μέρους του Δημοσίου ή/και εκμετάλλευσης εκ μέρους των παραχωρησιούχων τμημάτων ή/και υποτμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάζονται είτε από το Δημόσιο είτε τους παραχωρησιούχους, μετά την παρέλευση της προθεσμίας περάτωσής τους, στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους με υπαιτιότητα του Δημοσίου. 


Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση του περατωμένου μόνο τμήματος και μειώνεται η δαπάνη των συμβατικών αποζημιωτικών ρητρών, η οποία προβλέπεται στις υπόψη συμβάσεις που κυρώθηκαν με νόμους, λόγω καθυστέρησης παράδοσης ή ολοκλήρωσης. 

Η ρύθμιση αυτή καλύπτει την πλειονότητα των αυτοκινητοδρόμων που παραμένουν ημιτελείς επειδή οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ανασταλεί με ευθύνη του Δημοσίου (π.χ. μη έγκαιρη υλοποίηση απαλλοτριώσεων). 

Όπως δηλαδή προβλέπει το άρθρο 143, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία των σταθμών διοδίων στην περίπτωση των αξόνων των οποίων η κατασκευή έχει σταματήσει με υπαιτιότητα του Δημοσίου. 


Η απόφαση του αρμόδιου υπουργού εκδίδεται μετά την παρέλευση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης τμημάτων και υποτμημάτων αυτοκινητοδρόμων που έχουν παραχωρηθεί σε αναδόχους με συμβάσεις παραχώρησης και επί των οποίων προβλέπεται συμβατικά η θέση σε λειτουργία σταθμών διοδίων. 

Σε αυτήν την περίπτωση πώς διαμορφώνονται τα τέλη διοδίων; 


Τα τέλη διοδίων στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται και αφορούν μόνο το μήκος του περαιωμένου τμήματος του υπόψη υποτμήματος. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει αναλογικά και για τα υποτμήματα ή τμήματα των υποτμημάτων στα οποία περιλαμβάνεται και νέο υποτμήμα που έχει κατασκευαστεί ή κατασκευάζεται από το Δημόσιο, εφόσον επʼ αυτού προβλέπεται συμβατικά σταθμός διοδίων. 


Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κατά περίπτωση η ανά χιλιόμετρο χρέωση Διοδίων Τελών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ) σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης. 

21.3.12

ΑΥΡΙΟ στα Τρίκαλα στο Κάστρο 7μμ
Πανελλαδική Συνάντηση για τις

Αλληλέγγυες Αδιαμεσολάβητες Αγοραπωλησίες

Oι κινήσεις για αυτοοργάνωση αντιμετώπισης της λαίλαπας του ατομισμού, που τόσο επίμονα και έντεχνα καλλιεργούν εδώ και πολύν-πολύν καιρό, ώστε να απομυζούν άκοπα με τα ΧΑΡΑΤΣΙΑ τους ...κόσμο και κοσμάκη, πολλαπλασιάζονται στο Πανελλήνιο και βρίσκουν νέες μεθόδους και αντικείμενα εφαρμογής.
Αποφασίστηκε λοιπόν ΑΥΡΙΟ στα Τρίκαλα στο Κάστρο 7μμ να γίνει Πανελλαδική Συνάντηση με θέμα τις Αλληλέγγυες Αδιαμεσολάβητες Αγοραπωλησίες.
Για να ανταλλαγούν εμπειρίες και απόψεις και να συντονιστούν οι δράσεις ενάντια στην κάθε είδους απομύζηση και τα χαρατσώματα.
Από τα Γιάννενα καλό είναι να ξεκινήσουμε
κατά τις 5 το απόγευμα
από την είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Τηλ. συνεννόησης για ομαδικό ταξείδι: 69-55061560

19.3.12

Τα τέλη κυκλοφορίας

Από τον δικηγόρο Θανάση Αλαμπαση πήραμε και δημοσιοποιούμε το παρακάτω ενδιαφέρον άρθρο:
Με την υπ' αριθμ. 428 του 2005 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε, ότι τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικών τελών, ΔΕΝ είναι φόροι, και επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων για τη χρησιμοποίηση από τους τελευταίους του οδικού δικτύου της χώρας και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για τη συγκάλυψη των δαπανών συντήρησης του δικτύου τούτου.Επομένως, τα εν λόγω τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα από το αν το όχημα κυκλοφορεί ή έχει τεθεί συνεπεία μηχανικής βλάβης ή τροχαίου ατυχήματος σε αχρησία, ΕΚΤΟΣ αν στην τελευταία αυτή περίπτωση έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, απευθύναμε την από 30 Δεκεμβρίου 2011 εξώδικη δήλωση προς τον υπουργό Οικονομικών, με την οποία του ζητήσαμε να μας γνωστοποιήσει ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ που καταβάλουμε για τα τέλη κυκλοφορίας. Την εξώδικη αυτή δήλωση κοινοποιήσαμε με την υποψία ότι τα χρήματα που καταβάλουμε για τα τέλη κυκλοφορίας πάνε ΟΧΙ για την επέκταση και συντήρηση του «οδικού» δικτύου του οποίου είμαστε χρήστες, αλλά για την αποπληρωμή των δανείων της Τρόικας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, το κράτος πέρυσι εισέπραξε για τέλη κυκλοφορίας το ιλιγγιώδες ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ και είναι αμφίβολο εάν από αυτό επέστρεψε 2 εκατομμύρια για οδοποιία. Με την εξώδικη αυτή δήλωση, υπενθυμίσαμε στον υπουργό, τους υπέρογκους φόρουςτέληδασμούς και εισφορές (τακτικές και έκτακτες) που  επιβαρύνουν την αγορά και χρήση του αυτοκινήτου, σε σχέση με την άθλια κατάσταση του Εθνικού «Οδικού» Δικτύου και την εκατόμβη των νεκρών που θρηνούμε ετησίως ως έθνος. Του υπενθυμίσαμε τη σκληρή στατιστική των τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με την οποία κάθε χρόνο αφανίζεται ένα ολόκληρο χωριό 1.600 ατόμων, περίπου, από τον χάρτη της ελληνικής επικράτειας.
Με την από 28/02/2012 απάντηση, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 07/03/2012 την οποία υπογράφει η προϊσταμένη της διεύθυνσης γενικής γραμματείας φορολογικών θεμάτων Δήμητρα Γκαραβέλα, ο υπουργός των Οικονομικών απάντησε το εξής τρομο-νομικόΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  λέει, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΗ αλλά ΦΟΡΟΣ, επικαλούμενος μια ...αρχαία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1984.

Πρόκειται βεβαίως για αστειότητες. Το πράγμα έχει νομικά ως εξής:

Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικών τελών, ΔΕΝ είναι φόροι, και επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων για τη χρησιμοποίηση του οδικού δικτύου. Αυτό σημαίνει, έχεις κατοχή αυτοκινήτου και το κυκλοφορείς? Τότε πληρώνεις κύριε.
Δεν έχεις ή δεν το χρησιμοποιείς? ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ φράγκο.

Με αυτή ακριβώς τη λογική, προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953, ότι «η δήλωση ακινησίας, επιφέρει έκπτωση από τα  τέλη κυκλοφορίας»δεδομένου ότι με τη δήλωση αυτή εξωτερικεύεται η βούληση του κατόχου, το αυτοκίνητο να παραμείνει σε ακινησία.

17.3.12

Όπως κάθε Σάββατο μεσημέρι...
έτσι και σήμερα στο "έναστρο"

Για να συζητήσουμε-αποφασίσουμε τις "προωθητικές" δράσεις για το 4ο ανταλλακτικό παζάρι αλληλεγγύης «Ό,τι θέλεις παίρνεις - άμα θέλεις φέρνεις».
* Για να δούμε αν και πώς μπορούμε να οργανώσουμε και στα Γιάννενα τις ...θρυλικές πιά Α-Α-Α. Τις Αλληλέγγυες Αδιαμεσολάβητες Αγοραπωλησίες.
Για να δούμε αν και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε την λαμπρή παράδοση του"Κυριακάτικου Καφενείου" στην "ΟΑΣΗ" λειτουργώντας το 35ο την 25η Μαρτίου, μέρα που θα έχει πλήθος κόσμου στην Πλατεία.

Όσες-όσοι δεν μπορέσετε να έρθετε (αν και πρέπει να το παλαίψετε σκληρά να έρθετε...) βάλτε τη γνώμη σας και τις προτάσεις σας ως σχόλιο εδώ είτε στείλτε τις στο  μέχρι την Πέμπτη 22 Μάρτη το βράδυ.

16.2.12

Είναι κι αυτό μιά καλή ιδέα...

Συνεργάτης του "Παρατηρητή της Ηπείρου" σκαρφίστηκε και μάς έστειλε την παρακάτω παραλλαγή παλιού εμβατήριου.
Δείτε την και πέστε κι εσείς αν πρέπει να την υιοθετήσουμε...

τη ζωή μας για χρόνια χαλάσαν
βουτηγμένοι στη διαφθορά-διαφθορά.

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
κι ας την έχουν στην εντατική-εντατική...
τα παιδιά θα την πάρουν στους ώμους
αφού στήσουνε πρώτα Γουδί-Γουδί-Γουδί
για εκειούς που το παίζουν «γιατροί».
♫♪

17.1.12

...Καμπουράκειος -και όχι μόνον...- νοοτροπία:
Να μπουν παντού ταμειακές μηχανές...

Ο ...εκπαραθυριστής Καμπουράκης  στο μεγκάαααααλο (και σε χρέη, λένε, μεγάλο...) κανάλι πριν λίγες μέρες επανέλαβε (ίσως όχι σκόπιμα αλλ' απλώς βλακωδώς - δεν ξέρουμε) την τόσο συνηθισμένη τελευταία -στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού- "ατάκα":
«Είναι σωστό να πληρώνουν οι άνθρωποι στον ...Έβρο το ρεύμα για τους σηματοδότες της Αθήνας;»
Εξέφρασε δηλαδή, με τον γνωστό λαϊκισμό του, την μέγιστη αντικοινωνική νοοτροπία
 «ο χρήστης πληρώνει».

Κατά τον Καμπουράκη λοιπόν (και άλλους αρκετούς δυστυχώς...)
δεν θα έπρεπε να πληρώνουν φόρους:
- Οι ανύπαντροι, οι άκληροι και όσοι έχουν μεγάλα πια παιδιά για τα Σχολεία.
- Οι μωαμεθανοί κι όποιοι άθεοι για τις Εκκλησίες.
- Όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο για τους δρόμους.
- Όσοι δεν περπατούν αλλά εποχούνται μονίμως για τα πεζοδρόμια.
- Όσοι ζούνε δουλειά-σπίτι μόνιμα για τα πάρκα.
- Όσοι δεν αρρωσταίνουν για Νοσοκομεία.
- Όσοι δεν παραβαίνουν τον νόμο για τα Δικαστήρια και τις φυλακές.
- Όσοι είναι άφοβοι, ρωμαλέοι και ...ένοπλοι για την Αστυνομία.

Καταλαβαίνει άραγε τί είπε ο Καμπουράκης;
Στην ουσία πρότεινε κατάργηση του άρθρου 4§5 του Συντάγματος.
Και όχι μόνο...
Στην ουσία προτείνει να υπάρχουν παντού ...ταμειακές μηχανές.
- Σε κάθε πεζοδρόμιο π.χ. που όποιος ανεβαίνει για να περπατήσει να πληρώνει κάτι για την φθορά που προκαλεί στις πλάκες.
- Κάθε αστυνόμος να έχει μία μαζί του και να εισπράττει από τους πολίτες το αντίτιμο για την ασφάλεια που τους προσφέρει.
- Σε κάθε πόρτα ναού οι πιστοί να πληρώνουν εισιτήριο για την συντήρησή του και την μισθοδοσία των ιερωμένων, των ψαλτών, των νεωκόρων.
- Το ίδιο σε όλα τα πάρκα και τις πλατείες για τους συντηρητές, κηπουρούς, καθαριστές.
- Και στην είσοδο των Σχολείων οι μαθητές να ρίχνουν το ευρώ τους πριν μπουν μέσα...

Καίαιαι... Μην τα θεωρήσετε τόσο μακρυνά αυτά!!!
Ήδη έχει εφαρμοστεί χαράτσι εισόδου από τον εμπνευσμένο σοσιαληστή Λοβέρδο στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων!

13.1.12

Η Τροχαία παραβιάζει την νομοθεσία
και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ερώτηση του βουλευτή Παν. Λαφαζάνη
προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη

Έχουν υπάρξει αρκετές καταγγελίες από πολίτες-οδηγούς, για τροχονόμους που βεβαιώνουν μετά από αρκετές μέρες παραβάσεις της «τροπολογίας Ρέππα» για την άρνηση πληρωμής του αντιτίμου των διοδίων, οι οποίοι χωρίς να έχουν προβεί σε επιτόπιο έλεγχο, όπως ορίζει ο νόμος, σε διερχόμενους οδηγούς της Αττικής οδού. Κατόπιν η Τροχαία Αττικής, στην οποία ανήκουν, αποστέλλει Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα των «παραβατών», για να πληρώσουν πρόστιμο και να παραδώσουν πινακίδες, δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας.
Είναι γνωστό ο Ν.3920/2011(άρθρο 17) (ΦΕΚ Α΄ 33/03.03.2011) προβλέπει με σαφήνεια ότι για την άρνηση πληρωμής των διοδίων: «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».
Μια τέτοια περίπτωση υπήρξε στις 13/11/ 2011 στον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και μέλος της «Συντονιστικής Επιτροπής Πελοποννήσου ενάντια στα διόδια» που εκινείτο με το ΙΧΕ αυτοκίνητό του στην Αττική Οδό από το Αεροδρόμιο Αθηνών προς Ελευσίνα.
Στον Σταθμό διοδίων Κορωπίου εισερχόμενος στο σημείο πληρωμής, δήλωσε άρνηση πληρωμής διοδίων και πέρασε συνεχίζοντας τη διαδρομή του.
Παρ’ ότι σε κανένα σημείο δεν υπήρχε παρουσία οργάνων της Τροχαίας, δεν του έγινε κανένα σήμα ελέγχου και δεν αρνήθηκε έλεγχο ειδοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης και παρέλαβε στις 13/12/2011 την με αριθ. 120500279757 της 13/11/2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, με την οποία του επιβαλλόταν πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση για 20 ημέρες της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος καθώς και της άδειας ικανότητας λόγω μη καταβολής του προβλεπόμενου τέλος διοδίων.
Επί της παραπάνω Απόφασης και πριν υποβάλλει, εμπρόθεσμα ένστασή του, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αττικής έλαβε την πρωτόγνωρη και εξωφρενική αιτιολογία, ότι υπήρχε και υπάρχει τροχονόμος στα κουβούκλια της ιδιωτικής εταιρίας, είσπραξης διοδίων.
Επειδή ο νόμος δεν παρέχει κανένα δικαίωμα στις Εταιρίες διαχείρισης των δρόμων να προχωρούν σε καταγραφή «παραβάσεων» και προσωπικών στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα (κάμερες κ.λ.π) και να τα παρέχουν στην Τροχαία, η οποία κατόπιν να αποστέλλει Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα των «παραβατών», για να πληρώσουν πρόστιμο και να παραδώσουν παράνομα πινακίδες, δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας.
Επειδή η συγκεκριμένη πρακτική ελέγχου σε διερχόμενους οδηγούς της Αττικής οδού από τροχονόμους της Τροχαίας Αττικής είναι παράνομη.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί 
1. Θα ελέγξουν αν βεβαιώθηκε αυτοπροσώπως, όπως ορίζει ο νόμος, από αρμόδιο αστυνομικό όργανο η παράβαση του Κ.Ο.Κ, ώστε να εκδοθεί η Πράξη Επιβολής του διοικητικού προστίμου και της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος στο παραπάνω διερχόμενο οδηγό;
2. Η βεβαίωση της συγκεκριμένης παράβασης του Κ.Ο.Κ με τη δήθεν «παρουσία» των τροχονόμων στα κουβούκλια της ιδιωτικός εταιρίας, είσπραξης διοδίων είναι μόνιμη πρακτική της Αστυνομικής Υπηρεσίας ; Είναι σύμφωνη με το Νόμο η συγκεκριμένη πρακτικής βεβαίωσης των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ; Αν όχι, θα προχωρήσουν άμεσα στο σταμάτημά της;

28.11.11

Σήμερα στην ΕΗΜ, την Παρασκευή στο Σ.τ.Ε.

«Ενός κακού δοθέντος, μύρια έπονται»
Η αντισυνταγματική και εκβιαστική πολιτική και πρακτική επιβολής χαρατσιών καλά κρατεί...
Αλλεπάλληλες και αμείωτες σε ένταση είναι οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
κατά του ...«οριζόντιου» χαρατσώματος των πολιτών μέσω ΔΕΗ
με το "Τέλος Ακίνητης Περιουσίας" όπως το ονόμασαν.

ΣΗΜΕΡΑ στα Γιάννενα
εκδήλωση-συζήτηση στην αίθουσα της ΕΗΜ,
που οργανώθηκε από το Συντονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
Εισηγήσεις θα γίνουν από τον Δικηγορικό Σύλλογο και το σωματείο της ΔΕΗ.

Αυτή την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στην Αθήνα
εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας κατά του χαρατσιού ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Γι’ αυτό θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από τις 9:30 το πρωί, έξω από το ΣτΕ [Πανεπιστημίου 47] από φορείς και κινήσεις πολιτών και γειτονιών που αγωνίζονται ενάντια στο αντικοινωνικό και αντισυνταγματικό χαράτσι.

16.11.11

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
ΚΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ


 Το κίνημα ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Η προστασία των ανθρώπων που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν και η άρνηση χιλιάδων πολιτών να δεχτούν το βάρβαρο, αντισυνταγματικό και άδικο χαράτσι εξελίσσεται σε κεντρικό πολιτικό θέμα της περιόδου και αρχίζει να απασχολεί ακόμη και τα καθεστωτικά ΜΜΕ.
    Δεκάδες επιτροπές, συνελεύσεις, πρωτοβουλίες, σωματεία, φορείς, δημοτικές κινήσεις κ.ο.κ. σε όλη τη χώρα εκδίδουν ανακοινώσεις, διοργανώνουν δράσεις. Γίνονταισυνελεύσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων.
    Οι παρεμβάσεις πολιτών & δημοτικών κινήσεων σε πολλά δημοτικά συμβούλια, επιβάλλουν να παίρνονται αποφάσεις στήριξης του κινήματος και κάλυψης των Δημοτών. Αυξάνονται συνεχώς οι Δήμοι που ‘προσχωρούν’ στη λογική κάλυψης των δημοτών τους και του κινήματος ανυπακοής.
    Με πρωτοβουλία του Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων ‘ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ’, προτείνεται σε όλες τις κινήσεις, επιτροπές, συνελεύσεις να συμφωνηθούν τα παρακάτω:
1.              ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ σε πρακτορεία, γραφεία, Τεχνικές Υπηρεσίες της ΔΕΗ  την Τρίτη 22 Νοεμβρίου.
2.              ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ έξω από το ‘Συμβούλιο της Επικρατείας’ τηνΠαρασκευή 2 Δεκεμβρίου, μέρα εξέτασης των προσφυγών του ΔΣΑ και άλλων φορέων.
3.              ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ που αναπτύσσουν δράσεις ενάντια στα χαράτσια, το απόγευμα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΗ.
    Παντού συγκροτούνται επιτροπές τοπικές! Αρχίζουν να διακλαδώνονται  ανά γειτονιά. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, πολυποίκιλες μορφές αυτοοργάνωσης.
-Προγραμματίζονται πρωτότυπες πορείες-εξορμήσεις στους δρόμους της γειτονιάς, τα στέκια και τις πολυκατοικίες (στα κείμενα που μοιράζονται υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας).
-Ετοιμάζονται αφίσες για τις εισόδους των πολυκατοικιών με συνθήματα του τύπου ‘ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΝΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ-ΚΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ’.
-Γίνονται συνελεύσεις πολυκατοικιών με αποκλειστικό θέμα το χαράτσι της ΔΕΗ.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
Οι επιτροπές-πρωτοβουλίες έρχονται ΑΜΕΣΑ τοπικά σε επαφή με τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Η χθεσινή απόφαση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αποτελεί τεράστιας σημασίας βήμα για την αναβάθμιση του αγώνα. (Εδώ, στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας)  http://www.genop.gr/
Οι συνεννοήσεις εργαζομένων ΔΕΗ - δήμων (ή δημοτικών κινήσεων) -συνελεύσεων, πρωτοβουλιών, επιτροπών, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για να εμποδιστεί η απόπειρα μαζικών διακοπών ρεύματος. Υπάρχουν σημαντικές πλευρές που πρέπει να λυθούν μέσω αυτής της επικοινωνίας.
Σε πολυκατοικίες ήδη γίνονται ενέργειες προφύλαξης των ρολογιών (κατασκευή ντουλαπιών, αγορά λουκέτων κ.λ.π.)
Κυκλοφορούν τηλέφωνα για ειδοποίηση κόσμου αν εμφανιστούν συνεργεία διακοπής. Οργανώνονται δίκτυα ειδοποίησης με SMS.
H απόφαση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θα συμβάλλει στην αποφασιστική ενίσχυση των ομάδων περιφρούρησης.
Έχουν γίνει παρεμβάσεις σε εργολάβους συμβεβλημένους με τη ΔΕΗ για τις διακοπές. Σε επαρχιακή πόλη οι 3 εργολάβοι από τους 4 αποσύρθηκαν μετά από επισκέψεις πολιτών στα γραφεία τους. (Σήμερα γίνεται επίσκεψη στον 4ο...)
Είναι πάρα πολλές οι περιοχές που έχουν ήδη οργανωθεί συνεργεία επανασύνδεσης από ηλεκτρολόγους, πράγμα πολύ χρήσιμο για την αποφυγή κινδύνων ηλεκτροπληξίας.
Να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα άμεσης ειδοποίησης-ενημέρωσης της ΔΕΗ για περίπτωση αυτενέργειας στην επανασύνδεση. Αυτό γίνεται με την επόμενη καταμέτρηση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παίρνονται πρωτοβουλίες για συγκρότηση κινήσεων "ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ (ή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ή ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ) ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ". Τις επόμενες μέρες θα βγουν στη δημοσιότητα.
Ο κόσμος της εργασίας δε φοβάται την επίθεση του μνημονιακού μπλοκ. Πιστεύει στις δυνάμεις του,  συντονίζει τις αντιστάσεις του και απαντάι με αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη και αυτοπεποίθηση. 
ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ!
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

23.9.11

"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ"

Καλώστα τα παιδιά!
Ήδη στην Πανελλαδική Συνάντηση των Κινήσεων "Διόδια-Στόπ" και των περεμφερών, που έγινε στην Κατερίνη πριν δύο χρόνια, αλλά και σ' όλες τις επόμενες, θέσαμε το θέμα πως πρέπει ο σκοπός των Κινήσεων να είναι πιό πλατύς.
Να έχει την άρνηση πληρωμής των διοδίων ως "αιχμή του δόρατος" αλλά να στοχεύει ευρύτερα στην κατάργηση όλων των χαρατσιών, όλων των "κεφαλικών φόρων", όλων των φόρων της αντικοινωνικής νοοτροπίας «ο χρήστης πληρώνει».
Έτσι με χαρά πληροφορηθήκαμε την ίδρυση πανελλήνιας κίνησης με τον παραπάνω τίτλο. Τίτλο που αποδίδει την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού του μπλογκ αλλά και το e-mail μας.
Δημοσιεύουμε το κείμενο που λάβαμε για υπογραφή-υποστήριξη της Κίνησης, ελπίζοντας να έχει κι αυτή ευρύτερους στόχους από την "απλή" αντίσταση στα πρόσφατα νέα χαράτσια, όπως η τερατώδης αύξηση του ΦΠΑ στα φαγητά, που ο ..."πολύς" Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΤΑΤΑ μάς επέβαλε.

Θα μας κόψουν το φως; 
Να τους αλλάξουμε τα φώτα! 
ΕΜΕΙΣ,
οι εργαζόμενοι - μισθωτοί της χώρας που αγωνιούμε για το καθημερινό μεροκάματο, οι άνεργοι και οι άνεργες που ψάχνουμε διεξόδους για την επιβίωση, οι νέες κι οι νέοι που αναζητούμε προοπτική για το μέλλον μας, οι συμβασιούχοι και οι συμβασιούχες που χρόνια μας εκμεταλλεύονται, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι που βάζουμε λουκέτα και βλέπουμε να χάνονται οι κόποι μια ζωής, οι άνθρωποι της γνώσης, της επιστήμης και του πνεύματος που βιώνουμε την κρίση των αξιών, οι αγρότες και οι αγρότισσες που βλέπουμε την περιφέρεια να μαραζώνει,

Όλοι εμείς που παράγουμε τον πλούτο αυτής της χώρας

Έχουμε πλέον καταλάβει τι σημαίνει για κάθε ένα ξεχωριστά και για ολόκληρη την κοινωνία το νέο εθνικό όραμα του πρωθυπουργού του μνημονίου «ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια» !

Οι «έκτακτες εισφορές», οι «εργασιακές εφεδρείες» (βλ. απολύσεις), οι περικοπές των εισοδημάτων, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, είναι πλευρές της καταστροφικής αντικοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Η τελευταία ανάλγητη απόφαση για ειδικό τέλος στα ακίνητα ξεπερνά κάθε προηγούμενο ! Μετά την κατάσχεση των εισοδημάτων μας, τώρα δημεύουν και την πρώτη κατοικία μας !

Δηλώνουμε την αποφασιστικότητα και την θέλησή μας να αγωνιστούμε ώστε να αποσυρθούν όλα τα φορομπηχτικά, παράνομα και βάρβαρα μέτρα, που εξευτελίζουν εργαζόμενους, οικογένειες, ολόκληρη την κοινωνία.

Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ. Συντονιζόμαστε με τις κοινωνικές συλλογικότητες, τα εργατικά συνδικάτα, τους επιστημονικούς συλλόγους, τους νομικούς φορείς, ώστε να αποσυρθεί το χαράτσι στην κατοικία.

Κανείς μόνος του στην κρίση και την επίθεση που δεχόμαστε! 
Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο! Να πληρώσουν οι τράπεζες! 
 
Δεν πληρώνουμε την κρίση ! Δεν πληρώνουμε το χαράτσι !

16.7.11

«περνάμε ελεύθερα
ανοίγοντας τις μπάρες!»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ενάντια στα ΔΙΟΔΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 15/7/2011
Ανεπιτυχής η προσπάθεια του νέου υπουργού Υποδομών για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, με τις οποίες οι εθνικοί μας δρόμοι παραχωρήθηκαν στις πολυεθνικές κοινοπραξίες.
Ανεπιτυχής η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την υπογραφή του «μνημονίου διάσωσης των συμβάσεων παραχώρησης των εθνικών δρόμων»
Οι υποσχέσεις για -πρόσκαιρες έστω- μειώσεις ήταν για άλλη μία φορά χωρίς αντίκρισμα! Οι τράπεζες θεωρούν τα φαραωνικά έργα μη βιώσιμα και οι εργολάβοι θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
Δύο χρόνια διαρκούν οι έντονες κινητοποιήσεις στο σύνολο της χώρας για την κατάργηση των συμβάσεων παραχώρησης και την επιστροφή του δημόσιου αγαθού, των εθνικών μας δρόμων, από την παγίδα των πολυεθνικών ιδιωτικών συμφερόντων, στα χέρια του λαού.
Στο διάστημα αυτό, η κυβέρνηση του μνημονίου και του ξεπουλήματος κάθε δημόσιου αγαθού και πλούτου, βρέθηκε στο πλευρό των εργολάβων και όχι του κινήματος. Με νόμο που ψήφισε, ένταξε άρθρο στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με το οποίο ποινικοποιεί τον αγώνα μας. Ακριβώς όπως δηλαδή απαιτούσαν οι εταιρείες! Αμέσως μετά προχώρησε και σε άλλη «διόρθωση» βασικού όρου των αμαρτωλών συμβάσεων που όλοι μαζί, δικομματισμός και σύστημα, είχαν ψηφίσει το 2007: το κράτος προτείνεται να γίνει εγγυητής των εταιρειών απέναντι στις τράπεζες, σε μια ύστατη προσπάθεια διασφάλισης των συμφερόντων των εταιρειών, ενώ οι συμβάσεις παραχώρησης προβλέπουν ρητά ότι οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων!
 Σήμερα, τα περισσότερα έργα έχουν σταματήσει, ενώ αντίθετα τα διόδια εισπράττονται κανονικά και «νόμιμα»...Οι εταιρείες έχουν εισπράξει τις επιδοτήσεις από Ε.Ε. & Ελληνικό Δημόσιο και κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι αύριο δε θα αποχωρήσουν χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τα έργα, αποκομίζοντας υπερκέρδη.
Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων & Κατοίκων Β.Α. Αττικής ενάντια στα Διόδια απαιτεί από την κυβέρνηση να καταγγείλει τις συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών δρόμων (έχει κατατεθεί και σχετική εμπεριστατωμένη έκθεση στον Γενικό Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης).
Σήμερα, που καλούμαστε να πληρώσουμε την κρίση του χρηματοπιστωτικού και του πολιτικού συστήματος, εμείς συνεχίζουμε αταλάντευτα να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο των αιτημάτων  μας, την αξιοπρέπειά μας, το μέλλον των παιδιών μας, τα δημόσια αγαθά και περιουσία. Συμπορευόμαστε με όλα τα κινήματα που δρουν σε αυτή την κατεύθυνση.
·         Απαιτούμε την κατάργηση των διοδίων στη Β.Α. Αττική και συντονίζουμε τον αγώνα μας με την υπόλοιπη Ελλάδα για δρόμους ελεύθερους χωρίς διόδια.
·         Απαιτούμε τη συγκρότηση δημόσιου φορέα με κοινωνικό έλεγχο για την αποπεράτωση των έργων και τη διαχείριση των εθνικών μας δρόμων.
Δεν πληρώνουμε ούτε 1 ευρώ στα διόδια της απάτης και 
καθημερινά περνάμε ελεύθερα ανοίγοντας τις μπάρες!

6.7.11

Ελεύθερος δημόσιος χώρος η "ΟΑΣΗ"

Από το μπλογκ των "πολιτών για την αναβίωση της ΟΑΣΗΣ" αντιγράφουμε:
Οι αγανακτισμένοι γιαννιώτες εφάρμοσαν [έναν από] τους στόχους της "Δημοτικής Αρχής". Να επανέλθει η "ΟΑΣΗ" στον αρχικό προορισμό της: Μαγέρικο [και λαϊκό καφενείο].
Υ.Γ.
Παρακαλούμε το ...ΣΔΟΕ να μην εφορμήσει και τούς "προστιμάρει" για έλλειψη ...ταμειακής μηχανής, μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, μη απόδοση ΦΠΑ κλπ. διότι το ...«όλον τσιμπούσι» οργανώθηκε σε συμμετοχική-ανταλλακτική [και εναλλακτική!] βάση:
Άλλες έφεραν τις πρώτες ύλες, άλλοι μαγείρεψαν, άλλες και άλλοι σέρβιραν, άλλη έφερε το κρασί, άλλος τις μπύρες, άλλος φρόντισε γαι τα τραπεζομάντηλα, άλλη τα υπόλοιπα σκεύη, άλλος κατασκεύασε τα τραπέζια και τα καθίσματα [φοβερός ξυλουργός!] κ.ο.κ.
Και ...«όλοι μαζί τά έφαγαν»...
Αθάνατε Αντιπρόεδρε!

6.6.11

Δεν πληρώνουμε!
Δεν μάς τρομοκρατούν - Δεν μάς εξαπατούν!

Δημοσιεύουμε το Δελτίο Τύπου της 5ης Συνέλευσης στη Θήβα.
Την Κυριακή 29/5/2011, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Θήβας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη 5η Συνέλευση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Επιτροπών Αγώνα κατά των Διοδίων.
Η Συνέλευση, που έλαβε χώρα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη αλλά και ελπιδοφόρα περίοδο για τη χώρα και το λαϊκό κίνημα, εκτίμησε ότι:
1.      το κίνημα «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΙΟΔΙΑ» ως αυθεντικό, μαζικό, λαϊκό κίνημα ανυπακοής, που δεν κάμπτεται, συμβάλλει στην υπεράσπιση των δημόσιων - κοινωνικών αγαθών,
2.      η τρομοκρατία κυβέρνησης - εταιρειών, με τις τροχαίες παραβάσεις, τις μηνύσεις και τη συκοφαντία περί τζαμπατζήδων δεν κατάφεραν να νικήσουν το κίνημά μας,
3.      μαζί με τους μαχητικούς αγώνες των εργαζόμενων και την αντίσταση των κατοίκων της Κερατέας κρατήσαμε ψηλά τη σημαία της ανυπακοής στον ένα χρόνο του μνημονίου,
4.      στην τρέχουσα περίοδο με το «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα» επιχειρείται μια νέα τεράστια καταλήστευση του κοινωνικού πλούτου και των δημόσιων αγαθών (ΔΕΚΟ-Ενέργεια-Λιμάνια-Υγεία κλπ) κατ’ εντολή της τρόικα και των διεθνών τοκογλύφων,
5.      μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο αγώνας μας για «Ελεύθερους δρόμους-Κοινωνικό Αγαθό, χωρίς Διόδια» δεν μπορεί παρά να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικότερου αγώνα του λαού ενάντια στο μνημόνιο, την τρόικα και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας,
6.      η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, που πηγάζει από τις δεσμεύσεις της απέναντι στους διεθνείς και εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό αλλά ένταση - μαζικοποίηση και γενίκευση της αντίστασης,
7.      οι εξαγγελίες περί «μειώσεων των τιμών διοδίων» αποτελούν κοροϊδία και νέες έμμεσες - χαριστικές ρυθμίσεις σε όφελος των παραχωρησιούχων εταιρειών και των τραπεζών,
8.      οι μαζικές συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων πολιτών σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, αποτελούν ελπιδοφόρο και αναγκαίο βήμα, ώστε να αντιληφθεί η κυβέρνηση και οι εντολείς της ότι ο ελληνικός λαός αγωνίζεται, διεκδικεί, αντιστέκεται. Ότι δε θα μπορεί για πολύ ακόμα να λαμβάνει αποφάσεις ερήμην και εις βάρος των πολιτών,
9.      το δημόσιο χρέος, στο όνομα του οποίου δένεται χειροπόδαρα η χώρα, οι ανάγκες και το μέλλον του λαού μας, δεν είναι δικό μας χρέος, δεν το δημιουργήσαμε εμείς και ούτε ωφεληθήκαμε από αυτό. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, θα συμβάλλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την αποκάλυψη του χαρακτήρα και το δημοκρατικό - κοινωνικό έλεγχο του χρέους.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ: Να καταγγελθούν υπέρ του Δημοσίου οι συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών δρόμων σε ιδιωτικές εταιρίες και να καταργηθούν όλα τα διόδια, ιδιωτικά και κρατικά. Να συνεχιστούν τα έργα επέκτασης ή βελτίωσης όλων των εθνικών δικτύων με ευθύνη ενός ενιαίου δημόσιου φορέα με κοινωνικό έλεγχο.

ΔΡΑΣΕΙΣ: Συνεχίζουμε τις συλλογικές δράσεις, τόσο σε τοπικό και περιφερειακό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. 
·         Η Παρασκευή, 10/6/11, ορίζεται ως η επόμενη ημέρα πανελλαδικού ανοίγματος των διοδίων (περιλαμβανομένης της Αττικής Οδού), στα πλαίσια που μία τέτοια κίνηση θα συμβάλλει στις ανάγκες της γενικότερης κινητοποίησης του κόσμου και σε σχέση με τα δεδομένα/εξελίξεις εκείνων των ημερών.
·         Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας αναβαθμίζοντας και αξιοποιώντας όλες τις μορφές κινητοποίησης και παρέμβασης, όπου και όποτε αποφασίσει κάθε τοπική επιτροπή, με πανελλαδικό χαρακτήρα και στήριξη.
·         Παρεμβάσεις στους κατά τόπους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να πάρουν σαφή θέση ενάντια στην είσπραξη των προστίμων από τροχαίες παραβάσεις μη καταβολής των διοδίων.
·         Συμμετέχουμε ενεργά στο κίνημα για «πραγματική δημοκρατία» και σε πρωτοβουλίες - αγώνες και μέτωπα για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και της δημόσιας περιουσίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Εκλέχθηκε νέα 5μελής Γραμματεία του Πανελλαδικού Συντονιστικού. Αποφασίστηκε ότι η 6η Πανελλαδική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2011 στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ. (ο ακριβής χρόνος και χώρος θα οριστεί το επόμενο διάστημα).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Η 5η Πανελλαδική Συνέλευση
1.      Εξέδωσε ψήφισμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους αγωνιστές του κινήματος για πραγματική δημοκρατία.
2.      Υιοθέτησε το πρώτο ψήφισμα της συνέλευσης των συγκεντρωμένων στο Σύνταγμα:
...Να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για τις ζωές μας και το μέλλον μας.
...οι λύσεις στα προβλήματά μας μπορούν να προέλθουν μόνο από εμάς.
Καλούμε...όλη την κοινωνία να γεμίσει τις πλατείες και να πάρει τη ζωή στα χέρια της.
Ισότητα - Δικαιοσύνη - Αξιοπρέπεια!

Αναλυτικά, οι αποφάσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Πανελλαδικού Συντονιστικού Επιτροπών Αγώνα κατά των Διοδίων, www.diodiastop.gr

Συμμετείχαν οι παρακάτω κινήσεις και επιτροπές αγώνα από όλη τη χώρα:
1.      Πρωτοβουλία Επιτροπών, Φορέων και Κατοίκων Θεσσαλονίκης ενάντια στα διόδια, 
2.      Επιτροπή Ακρίβεια-STOP Θεσσαλονίκης,
3.      Κίνημα Καρδίτσας κατά των διοδίων, 
4.      Κίνηση Τρικάλων κατά των διοδίων, 
5.      Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων Λαμίας ενάντια στα διόδια, 
6.      Επιτροπή πολιτών «Για μια γέφυρα που ενώνει» Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
7.      Πρωτοβουλία Πολιτών Θήβας Ενάντια στα Διόδια,
8.      Συντονιστική Επιτροπή Φορέων & Κατοίκων Β.Α. Αττικής ενάντια στα διόδια,  
9.      Επιτροπή Ακρίβεια-STOP Αθήνας,
10.  Κίνηση Συντονισμού Πολιτών Πελοποννήσου «Κοινή Δράση»,
11.  Επιτροπή Πολιτών Αχαΐας «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», 
12.  Πρωτοβουλία για δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Δημοσίου Χρέους.

Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι φορέων και κινήσεων της περιοχής, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων:
1.      Σωματείο Ιδιοκτητών Φ.Δ.Χ. Θήβας, 
2.      Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Θήβας, 
3.      Σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. Βοιωτίας, 
4.      Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θήβας «Ο Πίνδαρος»
5.      Σκούμας Θανάσης & Τσάκωνας Θανάσης - σύμβουλοι «Αυτοδιοικητικής Ενότητας» Δήμου Θήβας

Εξ άλλου, μηνύματα υποστήριξης έστειλαν επιτροπές που δεν κατόρθωσαν για πρακτικούς λόγους να στείλουν εκπροσώπους:
1.      Πρωτοβουλία Πολιτών Γιαννίνων για Ελεύθερους χώρους και Δημόσια Αγαθά
2.      ΒΙΟΖΩ
_____________________________________________________
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αργολίδα: 6946901764, Αρκαδία: 6944774005, Αττική: 6974072825, 6972738059, 6932690387, Αφίδνες: 6944298970, Βόλος: 6973477772, Γέφυρα Ρίου: 6972525676, Γιάννενα: 6972255216, Θεσσαλονίκη: 6974479243, 6974447447, 6977034350, Θήβα: 6937087198, 6973991637, 6932198633, Καβάλα: 6937226098, Καρδίτσα: 6977962095, Κοζάνη: 6945842572, 6977727541, Κόρινθος: 6977137090, Λακωνία: 6932619014, Λαμία: 6944749515, 6979115156, 6972837519, Λάρισα: 6976864058, Μεσσηνία: 6974073849, Ξάνθη: 6944729569, 6973824308, Πάτρα: 6973426334, Πιερία: 6973380700, 6944755220, Τρίκαλα: 6977403340

28.5.11

Πανελλαδικό αύριο στη ΘήβαΖητάμε συγγνώμη που λόγω ηλεκτρονικών προβλημάτων δεν δημοσιεύσαμε νωρίτερα την πρόσκληση.

Κοινή δράση όλων,
μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας μας!
1. Το κίνημα για την κατάργηση των ληστρικών συμβάσεων παραχώρησης των εθνικών οδών στους αεριτζήδες μεγαλοεργολάβους ενώνεται με τη διογκούμενη οργή των πολιτών για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και τη συνεχιζόμενη απάνθρωπη επίθεση ενάντια στη ζωή μας και στο μέλλον των παιδιών μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, υπερασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον και το δίκαιο των πολλών, ενάντια στην ανομία και τα συμφέροντα μιας χούφτας εργολάβων, πολυεθνικών και τραπεζιτών, και μιας κυβέρνησης που λειτουργεί σαν υποτακτικός τους.
2. O κ. Ρέππας αδυνατεί να απαντήσει στις συνεχείς ερωτήσεις σχετικά με την απραξία του για σειρά παρανομιών των ιδιωτικών εταιριών, όπως και για τη μετατροπή των αστυνομικών οργάνων σε υπαλλήλους των εργολάβων. Tον διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε τις δράσεις μας μέχρι την κατάργηση όλων των διοδίων.
3. Προκειμένου να εξετάσουμε τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και τους τρόπους συνέχισης του αγώνα μας, θα πραγματοποιήσουμε αυτή την Κυριακή 29/5 την 5η πανελλαδική συνέλευση των επιτροπών αγώνα για την κατάργηση των διοδίων. Αυτή τη φορά η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στη Θήβα, στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης (Λ. Μπέλλου 1), με ώρα έναρξης 11:30 π.μ.
4. Καλούμε όλες τις επιτροπές, κινήσεις και πρωτοβουλίες πολιτών, όπως και τους κοινωνικούς φορείς απ’ όλη την Ελλάδα, να δώσουν δυναμικό παρόν, ώστε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να απαντήσουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά με τη δύναμη της κοινής δράσης μας.
____________________________________________________________________________________________
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αργολίδα: 6946901764, Αρκαδία: 6944774005, Αττική: 6974072825, 6972738059, 6932690387, Αφίδνες: 6944298970, Βόλος: 6973477772, Γέφυρα Ρίου: 6972525676, Γιάννενα: 6972255216, Θεσσαλονίκη: 6974479243, 6974447447, 6977034350, Θήβα: 6937087198, 6973991637, 6932198633, Καβάλα: 6937226098, Καρδίτσα: 6977962095, Κοζάνη: 6945842572, 6977727541, Κόρινθος: 6977137090, Λακωνία: 6932619014, Λαμία: 6944749515, 6979115156, 6972837519, Λάρισα: 6976864058, Μεσσηνία: 6974073849, Ξάνθη: 6944729569, 6973824308, Πάτρα: 6973426334, Πιερία: 6973380700, 6944755220, Τρίκαλα: 6977403340

19.5.11

Έχουμε κι εμείς τρόπους αντίδρασης...


Αύριο Παρασκευή 20/5/11 
η δίκη της «παραχωρησιούχου» εταιρείας "Νέα Οδός" Α.Ε. 
για παράνομη κράτηση και παρακώλυση της ελεύθερης μετακίνησης
ενός πολίτη
Να είμαστε όλοι εκεί!
{όσοι-όσες βρεθούν στην Αθήνα}

Δικαστήρια Ευελπίδων στις  
9 πμ. στο κτίριο 2, αριθ.πινακ. 8


Συντονιστική Επιτροπή Φορέων & Κατοίκων Β.Α. Αττικής ενάντια στα Διόδια
diodiastop.blogspot.com

21.4.11

Ξεπέρασαν τον εαυτό τους...

Ξεπέρασαν τον εαυτό τους, ειδικά ο υπουργός ΠΡΟ-ΠΟ κ. Παπουτσής,
{του οποίου ίχνη φασιστικής νοοτροπίας είχαμε σημειώσει από όταν ήταν
"επίτροπός μας" στην ΕΟΚ... αλλά πού να φανταστούμε τέτοια ...ανέλιξή του}.

Ταύτισαν την -καθ' όλα συνταγματική και συνταγματικά επιβεβλημένη-
άρνηση πληρωμής χαρατσιών/διοδίων
με:
1. Την μεθυσμένη οδήγηση.
2. Την τρελλοταχύτητα.
3. Την παραβίαση σηματοδοτών.


Όμως αφού σή-με-ρα,
επέτειο της αείμνηστης 21ης,
έκαναν τέτοια ανακοίνωση,
τί περιμένατε δηλαδή;;;


Άντε... καλή μας ΑΝΑΣΤΑΣΗ {με σημασία, έ!}

12.4.11

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ


του Χρήστου Σταμόπουλου
{δικηγόρου στα Τρίκαλα} 
   Σε τούτο δω τον τόπο, την Ελλάδα, οι ληστές των δρόμων ανέκαθεν προκαλούσαν την οργή του λαού και την αμείλικτη τιμωρία του.
   Ο Σίσυφος, ο πρώτος άνθρωπος του κόσμου που σκέφτηκε κι έβαλε διόδια στον Ισθμό της Κορίνθου, ληστεύοντας τους περαστικούς, την πλήρωσε ακριβά για τούτο το θράσος του. Ήταν τέτοια η οργή του λαού εναντίον του που όχι μόνο τιμωρήθηκε με θάνατο, αλλά συγχρόνως καταδικάστηκε στο αιώνιο βασανιστήριο να κουβαλά στον Άδη ανώφελα ένα θεόρατο βράχο προς την κορυφή του βουνού.
   Ο Θησέας, πριν κατεβεί στην Κρήτη και πετύχει τον μεγαλύτερο άθλο του σκοτώνοντας τον Μινώταυρο, εξόντωσε προηγουμένως τους ληστές και κακοποιούς που λυμαίνονταν τους δρόμους της νότιας Ελλάδας, ελευθερώνοντας έτσι τον δρόμο προς την Επίδαυρο, αλλά και την Αθηνών – Κορίνθου.
   Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας δεν είναι λίγοι οι εκπρόσωποι της κλεφτουριάς και της αντίστασης που δοξάστηκαν σκοτώνοντας τους μισητούς δερβεναγάδες που έπιαναν τα περάσματα, τα περίφημα ΄΄δερβένια΄΄ και ζητούσαν κεφαλικό φόρο απ’ τους υπόδουλους Έλληνες.
   Σύγχρονοι ληστές, κακοποιοί και δερβεναγάδες των εθνικών μας δρόμων είναι οι ΄΄Έλληνες΄΄ μεγαλοεργολάβοι που μαζί με τις πολυεθνικές συνέπηξαν τις περιβόητες κατασκευαστικές κοινοπραξίες, και στηριζόμενοι σε μια δουλικά υποταγμένη ΄΄ελληνική΄΄ κυβέρνηση, ΄΄ιδιωτικοποίησαν΄΄ (!!) τους δρόμους και στήνουν διόδια όπου και όσα θέλουν, ληστεύοντας θρασύτατα και ανελέητα το λαϊκό εισόδημα των Ελλήνων μέσα στην ίδια τους τη χώρα!
   Μπλοκάρουν και ληστεύουν τους πολίτες με τα διόδια – φυλάκια στη χώρα όπου γεννήθηκε η ελευθερία και όπου το αίτημα για ελεύθερους δρόμους είναι πανάρχαιο, αναγόμενο στους μυθολογικούς ακόμη χρόνους!
   Πατρίδα είναι ο λαός με τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του και όχι τα άνομα μεγαλοσυμφέροντα – που έτσι ή αλλιώς δεν έχουν πατρίδα – με το άνομο και θλιβερά υποταγμένο πολιτικό προσωπικό τους. Ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούμε για να διώξουμε τους σύγχρονους ληστές – νταβατζήδες και να επιστραφούν οι δρόμοι στο Δημόσιο. Είναι πατριωτικό καθήκον όλων μας! 

5.4.11

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!
Το κίνημα "Δεν πληρώνω διόδια" στις Βρυξέλλες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 31-3-11

Ομάδα μελών του Πανελλαδικού Συντονιστικού Επιτροπών Αγώνα κατά των Διοδίων, πραγματοποιεί από χθες 30/03/2011 επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με σκοπό την ανάδειξη τουπολυσυζητημένου θέματος των διοδίων και στην Ευρώπη.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν ήδη με τους Ευρωβουλευτές κκ. Χουντή και Πουπάκη, στους οποίους εξέθεσαν το πρόβλημα της παράνομης παραχώρησης των ελληνικών δρόμων σε ιδιωτικές εταιρίες, με τα γνωστά προβλήματα που βιώνουμε όλοι μας.
Επίσης συναντήθηκαν με την εκπρόσωπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στις Βρυξέλλες κα. Καρακώστα. Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τη δυνατότητα της προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των όρων των συμβάσεων παραχώρησης των εθνικών μας δρόμων, δεδομένου μάλιστα ότι ο τρόπος επιβολής των διοδίων στη χώρα μας αντίκειται τόσο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης) όσο και στο Σύνταγμά μας.
Ακόμα, μέλος της ομάδας, παρενέβη στην ημερίδα της Ευρωομάδας της GUE/NGLΟ, που είχε ως θέμα την οικονομική και την κοινωνική κρίση στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας το πρόβλημα αλλά και τις απόψεις μας για το ζήτημα των διοδίων και των παράνομων συμβάσεων παραχώρησης του εθνικού πλούτου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις κερδοσκοπικών συμφερόντων.
Οι επαφές θα συνεχισθούν και αύριο 01/04/2011.
Το κίνημά μας θα συνεχίσει να διευρύνει την γνωστοποίηση του θέματος σε ολοένα και ψηλότερα κλιμάκια, μέχρις ότου καταφέρει η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών να βρει το πραγματικό της αντίκρισμα και να βασισθεί σε αληθινά Νόμιμα Θεμέλια και όχι σε «Νόμους καρικατούρες», υποχείριους των εκάστοτε κερδοσκόπων!
Βρυξέλλες 31/03/2011
Η ομάδα του Πανελλαδικού Συντονιστικού

Νέο Παιχνίδι των ΜΜΕ ενάντια στο ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ


Το άρθρο του κ. Τέλογλου με τίτλο “Δεν πληρώνεις, πληρώνω, ε, όχι, δεν πληρώνεις...” στην Καθημερινή http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_29/03/2011_437243 μας επιβεβαιώνει ότι η καινούρια τακτική των MME είναι: 
«Οι πολίτες έχουν συνετιστεί, κατανοούν το πρόβλημα χρηματοδότησης των έργων των ιδιωτικών εταιριών, δέχονται να τους χρηματοδοτήσουν θέλουν να πληρώσουν τα “δίκαια διόδια”, αλλά κάποιοι λίγοι ταραξίες τους εμποδίζουν».
Τα μόνα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση τον τελευταίο καιρό είναι κάποιων οδηγών που εν μέσω διαδήλωσης, επιμένουν να πληρώσουν αλλά οι λίγοι «ταραξίες» δεν τους αφήνουν να συμμετέχουν στο «θεάρεστο» έργο, επισκευής και κατασκευής των δημόσιων δρόμων που με διαφανείς , «νόμιμες» και προπαντός «συμφέρουσες», για το κοινωνικό σύνολο, συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρίες.
Μην προσπαθείτε...Οι πολίτες που προβάλλετε πως θέλουν να πληρώσουν δεν έχουν συνετιστεί. Τους έχετε τρομοκρατήσει με όλη την υπερπροσπάθεια που έχετε καταβάλλει όλοι εσείς οι «στρατευμένοι» στις «εξυπηρετήσεις» δημοσιογράφοι, μήνες ολόκληρους, ότι θα τους βγάλουν φωτογραφία, θα  πληρώσουν πρόστιμο, θα τους έρθει η χρέωση μέσω  εφορίας, θα τους πάρουν το δίπλωμα, αν δεν πληρώσουν δε θα γίνουν τα δημόσια έργα, θα απολυθούν εργαζόμενοι, οι καημένες οι εταιρίες θα αναγκαστούν να φύγουν, θα πληρώσει το σύνολο του ελληνικού λαού τα έργα…(όλα αυτά δηλαδή τα φαιδρά που έχουμε ακούσει τους τελευταίους μήνες).
Δυστυχώς για εσάς, οι πολίτες που καταφέρατε να τρομοκρατήσετε είναι λίγοι και θα πρέπει να ψάξετε καλά με τις κάμερες σας να τους βρείτε για να τους προβάλλεται.
Οι αγανακτισμένοι είναι πολλοί και ως γνωστών οι φακοί σας , τους αποφεύγουν… 
Περιπολικό της αστυνομίας, απλώς… παρακολουθεί... Σημειώνεται στο άρθρο ότι κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Βοιωτία υπάρχει περιπολικό που απλώς παρακολουθεί. Απίστευτη σημείωση! Τι ακριβώς θα ήθελε ο κ. Τέλογλου να κάνει το περιπολικό; Να ρίχνει δακρυγόνα;
Δεν βρίσκει επίσης τυχαίο ο συγγραφέας του άρθρου ότι η αστυνομία δεν υπερασπίστηκε την αλλαγή της διάταξης του ΚΟΚ. Εννοεί αυτή την τελευταία προσπάθεια Υπουργείου-Εταιριών όπου, αφού απέτυχαν όλες οι απειλές για πρόστιμα, σημειώματα πληρωμών, εφορίες κλπ ψηφίστηκε από την περήφανη ελληνική βουλή η τροπολογία με την οποία η μη πληρωμή τελών διοδίων αποτελεί παράβαση του ΚΟΚ...είναι δηλαδή κίνδυνος για την ασφάλεια των οδηγών! Όπως όμως είναι γνωστό σε όλους μας, για την εφαρμογή του ΚΟΚ είναι υπεύθυνη η τροχαία και όχι η αστυνομία. Στον οίστρο να αποδειχθούν τα απίθανα ξεχνάμε τα αυτονόητα. Η τροχαία δημόσια υπηρεσία υπεύθυνη για την ασφάλεια των οδηγών με μεγάλη αξιοπρέπεια τηρεί τα πραγματικά της καθήκοντά αυτά που αφορούν την ασφάλεια των οδηγών και όχι των εισπρακτόρων ιδιωτικών εταιριών.
 Στελέχη του ΠΑΜΕ -γιατί γι΄ αυτούς πρόκειται...
Εντυπωσιακό επίσης είναι το συμπέρασμα που με βεβαιότητα καταθέτει ο κ. Τέλογλου ότι το ΠΑΜΕ βρίσκεται πίσω από το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.
 Ειδικά ο κύριος Τέλογλου, όπου έχει κάνει εκπομπή στους ΝΕΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ και έχει μιλήσει προσωπικά με πολλά μέλη του κινήματός μας, επαγγελματίες, επιστήμονες, τεχνοκράτες και απλούς ανθρώπους, είναι αδύνατον να μην έχει καταλάβει ότι το κίνημα “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΙΟΔΙΑ” είναι μια μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων διαφορετικών αντιλήψεων και πεποιθήσεων και ο μόνος κοινός παρονομαστής τους είναι η αντίσταση στον εμπαιγμό και την εθνική εξαθλίωση στο βωμό του ξεπουλήματος.
Εξάλλου από την πολύχρονη δημοσιογραφική του εμπειρία ασφαλώς γνωρίζει ότι το ΠΑΜΕ δεν συνηθίζει τέτοιες τακτικές, ενώ κατεβαίνει και στα διόδια με τις σημαίες του και τα συνθήματά του αυτόνομο, όπως κάνει πάντα, όπου συμμετέχει.
Οι κάρτες
Αναφέρεται παρομοίωση της κάρτας ελεύθερης διέλευσης, με τα καθρεφτάκια που έδιναν στους ιθαγενείς οι δυτικοί αποικιοκράτες για να τους πάρουν τον πλούτο τους. Την παρομοίωση είχε κάνει συναγωνιστής σε ερώτηση του αρθρογράφου για το ζήτημα. Ειλικρινά δεν ξέρουμε αν οι κάρτες είναι τα αντίστοιχα καθρεφτάκια των ιθαγενών, όμως γνωρίζουμε καλά ότι τις κάρτες τις δίνουν σήμερα και σε λίγο καιρό, με κάποιο πρόσχημα, εύκολα τις αφαιρούν.
Ερώτημα: Μπορούν να δοθούν κάρτες ελεύθερης διέλευσης στους κατοίκους των περιοχών γύρω από διόδια και αυτό να συμπεριληφθεί στη σύμβαση και να ψηφιστεί με νόμο που υποτίθεται ότι τώρα διαπραγματεύονται; Αν ναι, η παρομοίωση θα μπορούσε να είναι και ατυχής... Είναι όμως δυνατόν να πιστεύετε ότι μπορούν να δοθούν κάρτες ελευθέρας? Εμείς όχι. Εξάλλου, μόνο οι κάτοικοι της Β.Α. Αττικής είναι 33.000!
Παράδρομοι εκεί που «υποτίθεται πως υπάρχουν»
Φωτογραφία από τις 31/3/2011 στον παράδρομο Αφιδνών-Αγ. Στεφάνου. Χωρίς σχόλιο...
Ερωτήματα: (Θα τα απαντήσετε; Αμφιβάλλουμε...)
* Πόσοι από τους αναγνώστες θα ήταν διατεθειμένοι να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία από τους υπάρχοντες «παράδρομους»;
Με τι ποσοστό επί της επένδυσης συμμετέχουν στα έργα οδοποιίας οι εταιρίες παραχώρησης;
Με ποιο ποσοστό είναι η χρηματοδότηση του δημοσίου;
Με ποιο ποσοστό είναι η χρηματοδότηση των τραπεζών;
 Ποιος είναι ο εγγυητής των δανείων;
Ποιο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης των χρηστών;
Γιατί τα πρόστιμα από κρατικές υπηρεσίες (Πολεοδομία) για παράνομες κατασκευές χαρίζονται με νομοθετικές τροπολογίες στις εταιρίες;
Σε πόσο καιρό κάνουν απόσβεση οι επενδύσεις της κατασκευής των δρόμων;
Για πόσα χρόνια έχουν παραχωρηθεί στους ιδιώτες;
Γιατί σταμάτησαν οι χρηματοδοτήσεις των τραπεζών;
Τι ποσοστό απωλειών εσόδων είναι οι χρήστες που δεν πληρώνουν τέλος διοδίων;
Γιατί δεν προχωράνε τα έργα;
Γιατί, αφού δεν τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους οι εταιρίες, δεν καταγγέλλει το δημόσιο τις συμβάσεις απαιτώντας τις ρήτρες από τους παραχωρησιούχους;
Πόσα χρήματα θα έπαιρνε το δημόσιο αν κατήγγειλε τις συμβάσεις υπέρ του, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων των εταιρειών;
Γιατί -αντισυνταγματικά- μία μικρή μερίδα πολιτών πρέπει να επωμίζεται το βάρος κατασκευής δρόμου που πιθανότατα ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσει;
Ποιοι έχουν πληρώσει τον ήδη κατασκευασμένο δρόμο;
Πόσες δεκαετίες τώρα «κατασκευάζονται» οι δρόμοι;
Πόσο έχει κοστίσει το μέσο χλμ. Κατασκευής αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη και πόσο στην Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια;
Και τέλος το μεγάλο ερώτημα (πασπαρτού στις μέρες μας):
 Που πήγαν τα λεφτά, όλων αυτών των χρόνων;
Γιατί δεν ακολουθείτε το δρόμο που πήγαν τα λεφτά ώστε να αποδοθούν ευθύνες και προσπαθείτε να μας πείσετε μήνες τώρα ότι το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ φταίει που δεν έχουν γίνει τα έργα;
 Γιατί δεν μας λέτε καθαρά ότι όσοι συμμετείχαν στη διαδρομή των εκατομμυρίων από τα ταμεία μέχρι τους δρόμους έχουν άσυλο αντίθετα με τους απλούς πολίτες που αρνούμενοι την καταβολή των 2 ευρώ για την καθημερινή τους μετακίνηση γίνεται υπερβολική προσπάθεια να στοιχειοθετηθεί η ενοχή τους ώστε να...“κρεμαστούν στο Σύνταγμα ως  προδότες του Έθνους; Αντί….άλλων φυσικά!”
Τελικά το “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ” φταίει μόνο για ένα μόνο πράγμα…
Χαλάει τη συνταγή “Εγώ τρώω-Eσύ πληρώνεις”.
Αυτό είναι πράγματι, πολύ ενοχλητικό.
Κάντε τη δουλειά για την οποία πληρώνεστε. Εξυπηρετήστε τους!
Εμείς είμαστε εδώ για να σάς αντικρούουμε, όλους μαζί.
Με πραγματική θλίψη,
Στάθης Μαθιουδάκης, Μέλος του κινήματος "Δεν Πληρώνω Διόδια" 
Υ.Γ. όσο για το σχόλιο σχετικά με  την κυρία η οποία είπε στον οδηγό που επέμενε να πληρώσει εν ώρα διαμαρτυρίας  «Δωσ΄τα μου εμένα» δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη ευφυΐα του συγγραφέα του άρθρου πως δε μπορεί να διακρίνει το χιούμορ από το σοβαρό λόγο, όπως ούτε και τη δική μας ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη δημοσιογραφία από τον κιτρινισμό.